اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

بابک آل طه

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

b.aletahagmail.com

سردبیر

حبیب الله قاسمی

استاد گروه زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود

h-ghasemishahroodut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

بابک آل طه

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

b.aletahagmail.com

علی امیری

دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

aliamiri731gmail.com

محمد بومری

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

geochem.iranjournals.ir
mboomeri42yahoo.com

علیرضا داودیان دهکردی

دانشیار دانشگاه شهرکرد

alireza.davoudiangmail.com

علی درویش زاده

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

am_darvishzadehyahoo.com

احمدرضا ربانی

دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Geochem.iranjournals.ir
rabbaniaut.ac.ir

ایرج رسا

استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

iraj.rassa17gmail.com

بهمن سلیمانی

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

Geochem.iranjournals.ir
soleimani3000yahoo.com

حبیب الله قاسمی

استاد دانشگاه صنعتی شاهرود

h-ghasemishahroodut.ac.ir

مریم کاظمی پور

شیمی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

geochem.iranjournals.ir
geochemistryiauzar.ac.ir

غلامحسین کرمی

دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

Geochem.iranjournals.ir
karami2523gmail.com

نصرالله کلانتری

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

Geochem.iranjournals.ir
nkalantarihotmail.com

علی کنعانیان

دانشیار دانشگاه تهران

Geochem.iranjournals.ir
kananiankhayam.ut.ac.ir

عباس مرادیان

دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

moradianmail.mk.ac.ir

وحید مظفری

دانشیار دانشگاه ولی عصر رفسنجان

Geochem.iranjournals.ir
vmozafaryyahoo.com

حسین مهدی زاده

زمین شناسی استاد دانشگاه صنعتی شاهرود

geochem.iranjournals.ir
geochem.societygmail.com

حمیدرضا ناصری

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

Geochem.iranjournals.ir
hamidrezanasseryyahoo.com

مسعود همام

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

Geochem.iranjournals.ir
rezanima2010yahoo.com

عبدالرحیم هوشمند زاده

دانشیار بازنشسته دانشگاه شهید باهنر کرمان

houshmand1381yahoo.com

محمد یزدی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

Geochem.iranjournals.ir
m-yazdisbu.ac.ir