راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقاله مجله ژئوشیمی

عنوان مقاله (bold ،B Nazanin 15pt؛ Times 13pt)

(دو خط فاصله با قلم B Nazanin 12pt)

نویسنده اول*1، نویسنده دوم2، ...(B Nazanin 12pt, bold)

1- عنوان (مرتبه علمی)، آدرس کوتاه شامل نام گروه، دانشگاه، شهر، کشور نویسنده اول (B Nazanin 11pt)

2- عنوان (مرتبه علمی)، آدرس کوتاه شامل نام گروه، دانشگاه، شهر، کشور نویسنده دوم (B Nazanin 11pt)

* عهده­دار مکاتبات: آدرس پست الکترونیکی (Times New Roman 10pt)

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 12pt)

چکیده (B Nazanin 10pt, Bold)

تمامی مقالات پذیرفته شده جهت ارائه در مجله باید دارای یک چکیده فارسی و انگلیسی باشند که به صورت مستقل بیانگر موضوع، اهداف، روش تحقیق و دستاوردهای مقاله باشد. چکیده فارسی ابتدا و ترجمه انگلیسی آن در زیر چکیده فارسی قرار خواهد گرفت. چکیده نباید به عنوان یک مقدمه تلقی گردد و همچنین متن آن نباید در بخش­های دیگر مقاله تکرار شده باشد. چکیده باید در یک پاراگراف تنظیم شده و متشکل از 120 تا 150 کلمه باشد. حواشی چکیده مانند حواشی متن اصل مقاله می­باشد. نوع و اندازه قلم متن این بخش از نوع (B Nazanin9pt, Times New Roman 8pt) می­باشد.

 (یک خط فاصله با قلم B Nazanin 10pt)

واژه­های کلیدی: (B Nazanin 10pt, Bold) حداکثر 5 واژه که با کاما از هم جدا شده­اند (B Nazanin 9pt).

 (یک خط فاصله با قلم B Nazanin 10pt)

Abstract

Skarns are rocks dominated by calc-silicate minerals formed by replacement of carbonate lithologies either during regional metamorphism or by contact metasomatic processes related to igneous intrusions.

 (یک خط فاصله با قلم B Nazanin 10pt)

Key words: Five words (Times new roman 8pt).

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 10pt)

1- مقدمه (B Nazanin 12pt, Bold)

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 10pt)

      این راهنما جهت استفاده نویسندگان برای تنظیم اصل مقاله فارسی مطابق الگوی واحد این مجله ارایه شده است. رعایت این دستورالعمل برای همه نویسندگان اجباری است. برای نگارش مقاله فارسی ضروری است از نرم­افزار Word 2003 در محیط Windows XP استفاده شود. متن مقاله به صورت دو ستونی و با حاشیه 30 میلیمتر از راست و 25 میلیمتر از چپ، بالا و پایین تهیه گردد. از فونت (B Nazanin 10pt) و فاصله خطوط single در تهیه متن اصلی مقاله استفاده گردد. در صورت استفاده از کلمات لاتین در متن از فونت (Times New Roman 10pt) به صورت مستقیم استفاده شود. از بکار بردن زیرنویس خودداری شود. عنوان اصلی هر بخش با فونت (B Nazanin 12pt, Bold) و زیر عنوان­ها با قلم (B Nazanin 12pt, Bold-Italic) با شماره بخش و با فاصله یک خط خالی از بخش قبلی و یک خط خالی از متن نوشته شود. اولین خط همه پاراگراف­ها 5 میلیمتر تو رفتگی داشته باشد.

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 10pt)

2- روش، بحث و بررسی (B Nazanin 12pt, Bold)

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 10pt)

      مقالات ارسالی بایستی شامل بخش­های زیر باشد: عنوان، مشخصات نویسندگان، چکیده، واژه­های کلیدی، مقدمه، روش تحقیق، بحث و بررسی، نتیجه­گیری و منابع باشد. تعداد صفحات هر مقاله شامل متن، اشکال و جداول و سایر اجزاء حداکثر می­تواند 15 صفحه باشد.

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 10pt)

3- اشکال (B Nazanin 12pt, Bold)

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 10pt)

    لازم است که تمام اشکال در متن مقاله و در نزدیکترین موقعیت به محل اولین بار ارجاع داده شده به شکل مربوطه، استفاده شود. تصاویر کاملا ترسیم شده باشند و با روش cmyk و فرمت JPEG و با DPI 300 ذخیره شده باشند تصاویر اسکن شده مورد قبول نیست. تصاویر و جداول به گونه­ای ترسیم شوند که حروف و علایم استفاده شده در آن خوانا و قابل تفکیک باشند. اشکال و تصاویری که به صورت یک فایل در متن استفاده می­شود بایستی از حروف الفبای فارسی تبعیت نموده و در متن به ترتیب استفاده شود. تصاویر علاوه بر این که در متن استفاده می­شود، بایستی به صورت فایل مجزایی با فرمت  JPEG(با کیفیت 300 dpi) همرا با اصل مقاله، بصورت جداگانه در یک پوشه (Folder) در فاصله زمانی ذکر شده در بروشور مجله به آدرس ایمیل دبیرخانه ارسال گردد. زیرنویس هر شکل بایستی با قلم (B Nazanin 9pt, Times New Roman 8pt) باشد. هر شکل بایستی همراه با زیرنویس از بالا و پایین بوسیله یک خط خالی (یک خط فاصله با قلم B Nazanin 10pt) از دیگر قسمت­های متن مقاله جدا شود. اشکال و زیرنویس آنها بایستی تراز وسط باشند.

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 10pt)

4- جداول (B Nazanin 12pt, Bold)

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 10pt)

      لازم است تمام جداول در متن مقاله و در نزدیکترین موقعیت به محل اولین بار ارجاع داده شده به جدول مربوطه، استفاده شود. اعداد، حروف و علایم استفاده شده در جداول باید خوانا و قابل تفکیک بوده و متن جدول با قلم (B Nazanin 8pt, , Times New Roman 8pt) نوشته شوند. هر جدول دارای یک شماره ترتیبی مستقل است که حتما باید در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. عنوان هر جدول با قلم (B Nazanin 9pt, Times New Roman 8pt) در بالای آن نوشته می­شود. هر جدول بایستی همراه با عنوانش، از بالا و پایین بوسیله یک خط خالی (یک خط فاصله با قلمB Nazanin 10pt) از دیگر قسمت­های متن مقاله جدا شود. جداول و عنوان آنها بایستی تراز وسط باشند.

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 10pt)

5- نتیجه گیری (B Nazanin 12pt, Bold)

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 10pt)

    در بخش خلاصه و نتیجه­گیری هر مقاله، نویسنده یا نویسندگان باید با ارائه توضیحات روشن فقط به جمع­بندی نتایج تحقیق ارائه شده بپردازند و از بیان کلیات و فرضیات که در بخش­های دیگر مقاله بیان شده­اند، اجتناب نمایند. این بخش در یک پاراگراف و نتایج بدون شماره­گذاری ارایه می­شوند.

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 10pt)

6- تقدیر و تشکر (B Nazanin 12pt, Bold)

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 10pt)

شایسته است نویسنده ( یا نویسندگان مقاله ) در بخش تقدیر و تشکر، نسبت به حمایت کنندگان علمی و مالی تحقیق و پژوهش انجام شده تقدیر و تشکر به عمل آورند.

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 10pt)

7- مراجع (B Nazanin 12pt, Bold)

(یک خط فاصله با قلم B Nazanin 10pt)

در این بخش فقط مراجعی ذکر شوند که آن مراجع در متن مقاله وجود داشته باشند. مراجع ذکر شده در متن باید بطور دقیق در قسمت مراجع آورده شوند. انتهایی هر مقاله به ارایه فهرست مراجع اختصاص داده می­شود. مراجع در متن:

الف) به صورت فارسی برای مثال: دگرگونی مجاورتی به دلیل گسله بودن (احمدی خلجی، 1385 )

ب) به صورت انگلیسی برای مثال: جدایش هیدرولیکی رسوبات کمتر شده است (Hoey&Bluck, 1999).

منابع استفاده شده در قسمت مراجع بر اساس حروف الفبا خواهد بود. در ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی استفاده خواهد شد. برای مراجع در این قسمت بایستی از قلم (B Nazanin 10pt, Times New Roman 9pt) استفاده گردد. به مثال­های زیر توجه نمایید:

خسرو تهرانی، خ. و افقه، م.، 1383، "مطالعه میکرو بیواستراتیگرافی سازند تاربور در نواحی شمال خاوری و جنوب خاوری شیراز" مجله علوم زمین شماره ی 53: صفحه 74-87.

Winkler, H. G. F., 1976, "Petrogenesis of metamorphic rocks", 4th Ed., Springer- Verlag, New York, xii, 334, figs. And tabs. In text, refs., index. Orig. stiff wrs. P.330.

 

8- نحوه ارسال اصل مقاله (B Nazanin 12pt, Bold)

      کلیه مقالات ارسالی توسط داوران مجله ارزیابی خواهند شد. جهت تسهیل و تسریع فرایند داوری لازم است فایل مقاله، که مطابق این دستورالعمل تهیه شده است و با فرمت Word (فایل با پسوند doc) بایستی  به آدرس پست الکترونیکی مجله به نشانی  geochem.society@gmail.com ارسال شوند.