دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-100 
1. بررسی پترولوژی باتولیت گرانیتوییدی چهارگنبد جنوب غرب کرمان

صفحه 7-21

عبدالحمید انصاری؛ سید جمال شیخ ذکریایی؛ سارا درگاهی؛ محسن آروین


5. جداسازی آنومالیهای ژئوشیمیایی نمونه‌های خاک در شرق منطقه نیسیان، استان اصفهان

صفحه 55-71

سمانه برک؛ عباس بحرودی؛ گلناز جوزانی کهن؛ سهیلا اصلانی


6. مطالعات پترولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگ‌های ولکانیک ائوسن جشوقان (شرق اصفهان)

صفحه 73-84

زهرا نصراصفهانی؛ محمد هاشم امامی؛ سید جمال شیخ ذکریایی؛ سید حسن طباطبایی