دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، بهار 1393، صفحه 177-257 
6. ویژگی‌های زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی کانسار تیتانیم چشمه‌سیاه شهرضا- اصفهان

صفحه 235-246

سید‌ حسن طباطبایی؛ مرتضی طبائی؛ مهین منصوری اصفهانی؛ هوشنگ اسدی هارونی