دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 371-439 
4. بررسی توزیع ژئوشیمیایی طلا در رسوبات آبراهه‌ای ورقه 1:100000 اهر با استفاده از روش BLEG

صفحه 33-40

فاطمه جهانگیریار؛ وارطان سیمونز؛ محسن موذن؛ مرتضی گل رسان؛ احمد رواقی