پردازش داده‌های لیتوژئوشیمیایی منطقه جبال بارز استان کرمان به منظور تهیه نقشه ناهنجاری مس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کمربند ماگمایی ارومیه- دختر از مهمترین بسترهای فلززایی ایران به شمار می­رود که در طول آن تحقیقات و کاوش­های اکتشافی متعددی جهت کشف فلزاتی از قبیل مس انجام گرفته است. بخش جنوبی این کمربند در محدوده زمین­شناسی جبال بارز به دلایل وجود توپوگرافی کوهستانی و خشن و نیز وجود برخی ناملایمت­های امنیتی، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، یک نمونه­برداری لیتوژئوشیمیایی سیستماتیک از واحدهای سنگی منطقه در یک محدوده انتخابی به مساحت 28/140 کیلومتر مربع انجام و از مجموع نمونه­های مأخوذه 368 نمونه مورد آنالیز شیمیایی ICP قرار گرفته است. داده­های به دست آمده تحت روش­های ژئوشیمیایی در دو سطح آمار کلاسیک و آمار فرکتال جهت تولید نقشه­های ناهنجاری عنصر مس تحلیل گردیده است. بر پایۀ نتایج آنالیزهای انجام شده، بیشترین عیار مس 85196 پی­پی­ام گزارش شده است. حد آستانه برآورد شده برمبنای آمار فرکتال 11481 پی­پی­ام محاسبه گردید که حاکی از شدت گرفتن آنومالی و بارز شدن فازهای کانه­زایی اولیه، سوپرژن و غنی­شدگی در روش فرکتالی است. همچنین بارز شدن محدوده ناهنجاری حلقوی مس با غنی­شدگی به سمت مرکز در نقشه نهایی کنتوری عیار مس، ژنز پورفیری آنومالی برآورد شده در منطقه را محتمل می­سازد.

کلیدواژه‌ها