بررسی زیست‌محیطی آلودگی فلزات سنگین در منابع آب و خاک محدوده سنگ بست

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش به ارزیابی غلظت فلزات سنگین در منابع آب و خاک منطقه سنگ بست که در حدود 40 کیلومتری جنوب شرق مشهد واقع می­باشد، پرداخته شده است. جهت این مطالعه، تعداد 17 نمونه رسوب و 10 نمونه آب جمع­آوری شده است. pH رسوبات منطقه در محدوده قلیایی قرار گرفته است. این امر را می­توان منتسب به حضور کانی­های سولفیدی (آرسنوپیریت) دانست. در خاک­های منطقه کروم از غنی­شدگی خیلی شدیدی برخوردار است. حضور عنصر فوق مرتبط با واحدهای الترامافیکی (زون بینالود) و معادن کروم شمال محدوده مورد مطالعه می­باشد. آلودگی فوق در منطقه نابرجا بوده و مرتبط به گرانیتوئیدهای سنگ بست نمی­باشد. آلودگی فوق توسط شاخص زمین­انباشتگی و ضریب آلودگی تایید گردید. ارزیابی شاخص کیفیت آب (WQI) نشان داد، کیفیت منابع آب در منطقه پایین می­باشد اما در محدوده روستای سنگ بست از کیفیت خوبی برخوردار می­باشد.

کلیدواژه‌ها