بررسی توزیع ژئوشیمیایی عناصر فلزی و مطالعه نمونه های مینرالیزه در رسوبات آبراهه ای ورقه 1:50000 تیکمه‌داش، آذربایجان شرقی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

منطقه تیکمه‌داش در فاصله 61 کیلومتری جنوب شرق تبریز در استان آذربایجان شرقی و در زون ساختاری البرز- آذربایجان واقع است. از نظر زمین‌شناسی، مهمترین واحد‌های سنگی موجود در منطقه را توده‌هایی با ترکیب گرانیت، گابرودیوریت، مونزوگرانیت و دیوریت با سن اولیگوسن تشکیل می‌دهند. وجود دگرسانی‌های نسبتاً شدید در گرانیت‌های شمال روستای قزل‌احمد واقع در جنوب تیکمه‌داش یکی از دلایل و اهداف اصلی این تحقیق جهت یافتن ناهنجاری‌های فلزی در راستای اکتشافات ژئوشیمیایی بود. هدف از این مقاله معرفی زون‌های ناهنجار از عناصر مس و طلا و نیز آرسنیک و آنتیموان به‌عنوان عناصر شاخص کانی‌سازی طلا و بررسی این ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی از طریق مطالعه صحرایی و نمونه‌های مینرالیزه می‌باشد. برای این منظور تعداد 180 نمونه ژئوشیمیایی از جزء 80- مش رسوبات آبراهه‌ای برداشت شد. سپس کلیه نمونه‌های برداشت شده به شرکت AMDEL استرالیا فرستاده شده و برای چند عنصر مورد آنالیز قرار گرفتند. روش اندازه‌گیری برای طلا، Fire Assay و برای سایر عناصر ICP-OES و ICP-MS بوده است. پس از مشخص شدن ناهنجاری‌های اولیه، جهت کنترل آنها از روش مطالعه نمونه‌های مینرالیزه- دگرسانی استفاده شد. پس از تحلیل و پردازش داده‌ها و تلفیق نتایج حاصل از مطالعه نمونه‌های مینرالیزه، در نهایت 4 زون ناهنجار به ترتیب شامل ناهنجاری‌های Cu-Au-As-Sb در بخش شمال شرقی محدوده و جنوب تیکمه‌داش، Cu-Au-Sb در گوشه شمال غربی محدوده، As-Au در گوشه جنوب غربی و Sb در بخش جنوب شرقی محدوده مورد مطالعه تشخیص داده شد. با تلفیق داده‌های مربوط به عناصر نامبرده در محدوده مورد مطالعه، مشخص گردید که ناهنجاری‌های اصلی طلا و مس در ارتباط با توده‌های نفوذی آلکالی گرانیتی تا آپلیت- ریولیتی به سن الیگوسن و زون‌های گسلی و دگرسان شده توسط سیالات گرمابی می‌باشند

کلیدواژه‌ها