جداسازی آنومالیهای ژئوشیمیایی نمونه‌های خاک در شرق منطقه نیسیان، استان اصفهان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نتایج حاصل از بررسی‌های دورسنجی در منطقه شرقی نیسیان واقع در 73 کیلومتری شمال شرق استان اصفهان، موید وجود دگرسانی‏های فیلیک، آرژیلیک و پروپلیتیک است که این امر، احتمال وجود کانی‏سازی مس و مولیبدن پورفیری را در منطقه مطرح می‌سازد. هدف از انجام این پژوهش، تعیین مناطق غنی‏شدگی مرتبط با عناصر مس، مولیبدن و طلا براساس تحلیل 945 داده ژئوشیمیایی از نمونه‌های خاک در منطقه شرقی نیسیان است. در این راستا، نمونه‏برداری از نمونه‌های خاک در محدوده ابعادی 60-40 مش به صورت ردیفی- تصادفی و سپس آنالیز 43 عنصری نمونه‌ها به روش طیف‌سنجی پلاسمای جفت شده القایی (ICP) انجام شد. در این تحقیق ابتدا محاسبات آماری شامل پیش‏پردازش، جایگزینی داده‌های سنسورد، تصحیح مقادیر خارج از ردیف و نرمال‌سازی و سپس پردازش‌های آماری چندمتغیره بر روی داده‌ها انجام شد. جداسازی آنومالی‌های ژئوشیمیایی به روش‌های سنتی و حاصل ضرب P.N انجام شد و صحت نتایج پس از ترسیم نقشه‏های پتانسیل عناصر مس، مولیبدن و طلا با اندیس‏های واقع در منطقه مقایسه و اعتبارسنجی شد. نتایج حاکی از تشکیل کانسار مس و مولیبدن پورفیری در منطقه می‏باشد و به دلیل غنی‏شدگی طلا در برخی نواحی، احتمال تشکیل کانسار طلای اپی‌ترمال نیز دور از انتظار نخواهد بود

کلیدواژه‌ها