هیدروژئوشیمی کاربردی دشت انار (غرب استان کرمان): بررسی قابلیت شرب آب های زیرزمینی دشت انار برای انسان و دام با استفاده از GIS Arc

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش تعیین قابلیت شرب آب‌های زیرزمینی دشت انار در غرب استان کرمان برای مصرف انسان و دام است. بدین‌منظور 32 نمونه از آب چاه‌های سراسر دشت برداشت شد. از این میان فلزات سنگین و شبه‌فلزات ارسنیک و سلنیم در 21 نمونه و کاتیون‌ها و آنیون‌های اصلی در تمام نمونه‌ها اندازه‌گیری شدند. سپس با استفاده از نرم‌افزار Arc GIS محدوده‌هایی که هر پارامتر شیمیایی قابل شرب (زیر حد استاندارد) بوده از محدوده‌های غیر‌قابل شرب (بالاتر از حد استاندارد) تفکیک شدند. در پایان با استفاده از منطق بولین همه نقشه‌های هم‌غلظت در دو مرحله جداگانه برای انسان و دام همپوشانی شده و نقشه‌های قابلیت شرب برای انسان و دام تهیه شد که در بخش‌هایی از دشت که آب‌های زیرزمینی به دلیل بالابودن یک یا چند پارامتر نسبت به حد استاندارد غیر‌قابل شرب می‌باشند، از محدوده‌های قابل شرب تفکیک شدند. بر اساس نقشه قابلیت شرب آب‌ها برای انسان، تنها در محدوده کوچکی از دشت در غرب روستای محمد‌آباد و مجاورت روستای علی‌آباد سادات کیفیت آب زیرزمینی برای شرب انسان مناسب است. در نقشه قابلیت شرب آب برای دام‌ها، محدوده‌های قابل شرب به دلیل تفاوت استانداردهای کیفیت آب شرب برای دام‌ها نسبت به انسان وسیع‌تر بوده و بخش‌های شرقی دشت انار را در بر‌می‌گیرد. نقشه‌های حاصل برای تعیین محل حفر چاه جهت مصارف شرب روستاهای منطقه و دامداری‌ها بسیار مفید هستند و استفاده از آنها پیشنهاد می‌شود. 

کلیدواژه‌ها