سنگ‌نگاری و ژئوشیمی سنگ‌های دیوریتی ناحیه کوه کمرزرد (شمال تربت‌حیدریه)

نویسندگان

چکیده

منطقه مورد مطالعه در شمال شرق ایران و در 15 کیلومتری شمال تربت‌حیدریه در زون ایران مرکزی قرار دارد. این منطقه دارای ترکیب سنگ‌شناسی متنوعی است. دیوریت‌ها که از سنگ‌های اصلی منطقه هستند، از ‌نظر سنگ‌نگاری شامل متادیوریت‌ها، پیروکسن دیوریت‌های نیمه‌آتشفشانی، پیروکسن دیوریت‌ها و هورنبلند دیوریت‌ها هستند و معمولاً از پلاژیوکلاز، هورنبلند، پیروکسن (اوژیت) و کلریت تشکیل شده‌اند. بافت غالب این سنگ‌ها نیمه‌خودریخت دانه‌ای است. بررسی‌های ژئو‌شیمیایی نشان می‌دهد که دیوریت‌های مورد مطالعه، دارای ماهیت تولئیتی هستند. تأثیر آلایش ماگمایی در روند شکل‌گیری و تحول آنها نقش مهمی را ایفا کرده است. این مطالعات هم‌چنین بیانگر تعلق این سنگ‌ها به کمان‌های آتشفشانی است.

کلیدواژه‌ها