تعیین بی‌هنجاری ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای جنوب‌شرق چادرملو به روش آمار چندمتغیره و چند‌فرکتالی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در 187 نمونه رسوبات رودخانه‌ای جنوب شرق چادرملو از یزد، غلظت طلا، باریم، مس، مولیبدن، سرب، قلع، وانادیم، تنگستن، روی، اکسید ‌آهن، اکسید‌ منگنز و اکسید تیتانیم تعیین و در آن، بی‌هنجاری‌های سرب، قلع، روی، اکسید آهن و مس شناسایی شد. به‌منظور تعیین بی‌هنجاری، از روش‌های تحلیل عاملی گام به گام، تحلیل خوشه‌ای و روش فرکتال استفاده شد. نتایج نشان داد که بی‌هنجاری‌ها در بخش شمالی و جنوب‌شرقی منطقه، حاوی قلع، سرب، روی و اکسید آهن بوده که در سنگ‌های پرکامبرین با تناوبی از ماسه‌سنگ دگرگون‌شده و اسلیت توزیع ‌شده است. بی‌هنجاری در جنوب‌غربی منطقه در سنگ آهک ضخیم‌لایه حاوی روی و در غرب منطقه در ماسه‌سنگ و حاوی مس مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها