ارزیابی ژئوشیمیایی سازند کژدمی در چاه‌های میدان نفتی آزادگان با استفاده از روش پیرولیز راک- اول

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه استفاده از دستگاه پیرولیز راک- اول (Rock-Eval pyrolysis) و نتایج حاصل از آن در تعیین و تفسیر خصوصیات واحدهای حوضه‌های رسوبی متداول است. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه توان هیدروکربن‌زایی سازند کژدمی با استفاده از روش تجزیه راک‌اول در 7 چاه از میدان نفتی آزادگان است. بدین منظور بررسی ژئوشیمیایی سازند کژدمی به‌عنوان سنگ منشأ با مطالعه 22 نمونه از مغزه‌های به‌دست آمده در ناحیه مورد مطالعه انجام شد. بررسی تغییرات پارامترS1+S2  و TOC نشان می‌دهد که سازند کژدمی در چاه‌های مورد مطالعه به‌عنوان سنگ منشأ توان تولید هیدروکربن‌زایی خوبی دارد. بر اساس نمودار HI در برابر Tmax محتوای کروژن این سازند ترکیبی از انواع  IIو III است و نشان‌دهنده نابالغ‌بودن و عدم ورود نمونه‌ها به پنجره نفتی است. همچنین با بررسیTmax  و مقدار آن مشخص شد که این سازند به پختگی کافی برای تولید هیدروکربن نرسیده و هنوز وارد پنجره نفت‌زایی نشده است.

کلیدواژه‌ها