تأثیر عوامل زمین‎شناختی بر غلظت گاز رادون حل‎شده در آب های زیرزمینی انار- شمال استان کرمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

غلظت رادون موجود در آب‌های زیرزمینی انار به‌وسیله دستگاه RAD7 در 33 حلقه چاه اندازه‌گیری شد و بین  33/1 تا  Bq/lit90/29 تغییر می‌کند. 40 درصد از چاه‌ها دارای غلظت رادون بالا‌تر از Bq/lit 11 هستند. اغلب چاه‌های با غلظت‌های بالای رادون در بخش جنوب‌غربی و در رسوبات آواری از جنس قطعات آذرین مانند داسیت و آندزیت قرار دارند در حالی‌که چاه‌های با مقادیر پایین رادون در بخش شرقی و شمال‌شرقی در رسوبات حاصل از تخریب سنگ‌های فیلیش و آهک واقع هستند. رسوبات آذرین آواری بخش جنوب‌غربی به‌طور ذاتی توانایی تولید رادون بیشتری در مقایسه با رسوبات بخش‌های شمال‌شرقی و شرقی منطقه دارند. از سوی دیگر، غلظت گاز رادون اندازه‌گیری شده در آب‌های زیرزمینی انار با فاصله از گسل کاهش می‌یابد. این موضوع‌ها می‌تواند نشان‌دهنده نقش گسل انار و شکستگی‌های مرتبط و همچنین تأثیر جنس ذرات در تولید و رهاسازی گاز رادون در آب‌های زیرزمینی انار باشد.

کلیدواژه‌ها