کاربرد تحلیل مولفه های اصلی مقاوم با تبدیلات لگاریتم ریشه ای و روش فرکتال عیار- مساحت برای جداسازی آنومالی های ژئوشیمیایی در کانسار طلا- آرسنیک زرشوران، شمال تکاب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف از پژوهش حاضر جداسازی آنومالی‌های ژئوشیمیایی با استفاده از تبدیلات لگاریتم ریشه‌ای در تحلیل مولفه‌های اصلی مقاوم و کلاسیک، مدل‌ فرکتالی عیار- مساحت و ارائه مفیدترین روش که دارای بیشترین انطباق با ساختارهای زمین‌شناسی است در منطقه معدنی زرشوران می‌باشد. روش‌های بکارگرفته شده با استفاده از ساختارهای زمین‌شناختی، مساحت آنومالی‌های بدست آمده نسبت به کل منطقه معدنی، و شواهد صحرایی مورد قیاس قرار گرفتند. تحلیل مولفه‌های اصلی مقاوم (RPCA)،به همراه تبدیلات لگاریتم ریشه‌ایایزومتریک (ilr) جهت باز کردن و کاهش اثر مشکل بسته بودن داده‌های ژئوشیمیایی مورد استفاده قرار گرفتند. نقشه آنومالی طبقه‌بندی شده با فاصله 20 درصدی از نقشه‌های درونیابی شده از مولفه اول (PC1)، برای تحلیل مولفه‌های مقاوم و کلاسیک مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مقادیر بالاتر (80%<) از مولفه‌های اصلی مقاوم و کلاسیک به ترتیب شامل پوشش آنومالی 54/32 و 16/18 درصدی از منطقه معدنی زرشوران می‌باشند. بنابراین تحلیل مولفه‌های اصلی مقاوم با مساحت کمتر دارای انطباق بهتری با منطقه معدنی پیشین زرشوران، واحد زرشوران، آهک سیلیسی شده چالداغ، و مکان‌های جدید برای اکتشافات بیشتر که با بازدیدهای صحرایی تائید شده‌اند، می‌باشد. روش فرکتال عیار- مساحت با وجود پوشش آنومالی کمتر (06/8 درصدی)، موقعیت آنومالی‌ها صرفاً منطبق با منطقه معدنی زرشوران، بدون هرگونه منطقه اکتشافی جدید می‌باشد. مقایسه روش‌های مورد مطالعه نشان می‌دهد که تحلیل مولفه‌های اصلی مقاوم با حذف مشکل بسته بودن داده‌های ژئوشیمیایی برای اکتشافات آتی طلا در محدوه معدنی زرشوران مفیدتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها