ارزیابی تغییرات ژئوشیمیایی نفت مخزن بنگستان میدان اهواز، جنوب‌غرب ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مطالعه تغییرات خواص ژئوشیمیایی نفت مخزن، نقش مهمی در توسعه میدان ایفا می‌کند. مطالعه حاضر به تغییرات خواص ژئوشیمیایی نفت مخزن بنگستان میدان اهواز می‌پردازد. در این مطالعه، تعداد چهار نمونه نفت‌ خام از چاه‌های 49، 368، 375 و 455 برداشت و بر روی آنها آزمایش SARA test و کروماتوگرافی طیف‌سنجی جرمی انجام شد. نتایج به‌دست آمده از بررسی درصد برش‌های نفتی، نشان‌دهنده درصد بالای برش اشباع و در نتیجه نفت‌های پارافینی است. درصد بالای هیدروکربن‌های اشباع به آروماتیک به احتمال زیاد به دلیل مسیر مهاجرت طولانی آنها و نیز بلوغ نسبتاً بالا باشد. در نفت‌های خام مورد مطالعه وجود مقادیر بالایی از نسبت ترپان‌های سه حلقه‌ای C22/C21، مقادیر پایین C24/C23، و نسبت پایین ‌ترپان‌های سه‌ حلقه‌ای C26/C25 در برابر مقادیر بالای C31R/C30Hopane، مؤید منشأ کربناتی- مارنی است. نمودار نسبت C25/C26 در برابر نسبت C25/C24 tet. محیط دریایی را برای تشکیل منشأ نفت مخزن بنگستان نشان می‌دهند. نمودار تغییرات نسبت C32-22S/(22S+22R) در برابر C29-20S/(20S+20R) بلوغ متوسط تا بالا را برای نمونه‌ها نشان می‌دهد. نسبت استران C28/C29 در نمونه‌های نفت مخزن بنگستان میدان نفتی اهواز 9/0 تا 1 بوده که دلالت بر تشکیل سنگ منشأ با سن ابتدای کرتاسه دارد (سازندهای کژدمی و گدوان). افزایش بلوغ بیشتر نفت مخزن بنگستان به سمت بخش شرقی میدان اهواز بیانگر وجود جریان گرمایی بیشتر و یا انتقال آسان‌تر گرما به‌واسطه سامانه‌های شکستگی بیشتر پیش‌بینی می‌شود. 

کلیدواژه‌ها