کانه‌نگاری و ژئوشیمی نهشته‌های منگنزدار در واحد رادیولاریتی شمال الشتر (شمال لرستان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ناحیه مورد مطالعه در شمال استان لرستان، بخشی از افیولیت کرمانشاه در زون زاگرس مرتفع است. واحدهای زاگرس مرتفع (زون برخوردی) شامل رسوبات مزوزوییک و افیولیت کرمانشاه می‌باشد. افیولیت کرمانشاه یک افیولیت به شدت دگرسان بوده که در امتداد سیستم کوهزایی زاگرس قرار دارد. مجموعه کانیایی کانه‌زایی‌های منگنز، شامل پیرولوزیت و براونیت هستند. ترکیب شیمیایی کانه‌های منگنز حاکی از آن است که کانه‌زایی منگنز توسط فرایندهای گرمابی بروندمی مرتبط با فعالیت‌های آتشفشانی زیردریایی صورت گرفته در درون اقیانوس نوتتیس انجام شده است.

کلیدواژه‌ها