سنگ‌نگاری، شیمی کانی و تعیین شرایط میلونیتی شدن گرانیت‌های شمال کلوت چاپدونی (استان یزد)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کلوت چاپدونی جزئی از کمپلکس دگرگونی حلقوی ائوسن چاپدونی در بخش غربی بلوک پشت بادام است. این کمپلکس شامل میگماتیت، گنیس، آمفیبولیت، مرمر، میکاشیست و گرانیتوییدهای متنوع است. در بخش‌های شمالی کلوت چاپدونی یک واحد گرانیتی با سن ائوسن وجود دارد که دیگر واحد‌های کمپلکس چاپدونی را قطع کرده و شواهد میلونیتی‌شدن به‌خوبی در آن دیده می‌شود. این گرانیت‌ها دارای کانی‌های اصلی پلاژیوکلاز، ارتوکلاز، کوارتز، گارنت، فیبرولیت سیلیمانیت، و کانی‌‌های فرعی مسکوویت، زیرکن، آپاتیت، بیوتیت و اسپینل هستند. به‌رغم میلونیتی‌شدن این سنگ‌ها و تشکیل فیبرولیت‌‌های سیلیمانیت، بافت‌های آذرین اولیه دانه‌ای و پویکیلیتیک قابل تشخیص هستند. تشکیل فیبرولیت‌‌‌‌های سیلیمانیت به خرج ارتوکلاز و پلاژیوکلاز در این سنگ‌ها صورت گرفته است. مطالعه شیمی کانی‌ها نشان می‌دهد که پلاژیوکلازها دارای ترکیب آلبیت و بسیار نزدیک به الیگوکلاز (An9Ab87Or4) هستند. گارنت‌‌ها دارای ترکیب Alm77Sps13Prp9 بوده، و ارتوکلازها Or84Ab16 هستند. شواهد صحرایی (همراهی این گرانیت‌ها با میگماتیت‌ها و دیگر سنگ‌های کمپلکس دگرگونی حلقوی چاپدونی)، سنگ‌نگاری (فراوانی ارتوکلاز، وجود گارنت و مسکوویت، تشکیل فیبرولیت‌‌های سیلیمانیت)، و شیمی گارنت‌‌ها (غنی‌بودن از اسپسارتین) نشان می‌دهد که ماگمای سازنده این گرانیت‌ها از ذوب واحدهای سنگی با ماهیت اولیه رسوبی (S-type) به‌وجود آمده و پس از تشکیل و صعود سایر واحد‌های سنگی را قطع کرده است. این گرانیت‌ها پس از تشکیل، در دمای 400 درجه سانتی‌گراد و در شرایط ساب‌سولیدوس دچار میلونیتی شده‌اند و فیبرولیت‌‌های سیلیمانیت در آنها تشکیل شده است. 

کلیدواژه‌ها