بررسی سنگ‌زایی و محیط زمین‌ساختی- ماگمایی سنگ های آذرین منطقه شرق قاسم‌آباد دهنه، جنوب غرب نیشابور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

منطقه قاسم‌آباد دهنه در 40 کیلومتری جنوب باختری شهرستان نیشابور، بخشی از زون ساختاری سبزوار است. ترکیب سنگ‌های آذرین بیرونی به سن ائوسن از تراکی‌آندزیت تا داسیت و سنگ‌های درونی به سن الیگومیوسن از گرانیت فلدسپار قلیایی تا گابرودیوریت در تغییر است. بر اساس نمودارهای ژئوشیمیایی، این توده‌های نفوذی دارای ماهیت کلسیمی‌قلیایی و متاآلومینوس هستند و در زمره گرانیتوییدهای نوع I قرار می‌گیرند. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی، موقعیت زمین‌ساختی توده نفوذی قاسم‌آباد دهنه، با گرانیتوییدهای نوع کمان‌آتشفشانی (VAG) قابل ‌مقایسه است. این توده‌ها در رژیم ‌کمان‌های آتشفشانی مرتبط با فرورانش حاشیه فعال قاره‌ای به‌وجود آمده‌اند و بر اساس داده‌های ژئوشیمیایی و روابط صحرایی، حاصل مشارکت مذاب حاصل از ذوب‌‌بخشی پوسته اقیانوسی فرورانده شده و گوه گوشته‌ای روی آن است. ماگمای حاصل متحمل تفریق بلوری و آغشتگی ماگما با پوسته بالایی است.

کلیدواژه‌ها