تحلیل‌های آماری چند متغیره داده‌های ژئوشیمی آبراهه‌ای منطقه کفاز سفلی در استان خراسان جنوبی و معرفی مناطق امیدبخش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

محدوده کفاز سفلی با وسعت 58 کیلومترمربع در جنوب شرقی استان خراسان جنوبی واقع شده است. پردازش‌های آماری تک متغیره و چند متغیره بر روی داده‌های آنالیز رسوبات آبراهه‌ای، نشان داد که توزیع مس به عنوان یک عنصر غنی شده در منطقه به صورت دو جامعه‌ای بوده و بیشترین همبستگی را با عناصر کروم، کبالت، نیکل، تیتانیوم و منیزیم دارد. با توجه به اینکه کانی‌سازی خفیف مس (به صورت مالاکیت و آزوریت) با ریخت رگچه‌ای در سنگ‌های مافیک و اولترامافیک (مربوط به واحد افیولیتی) و نیز در آندزیت‌های دگرسان شده انجام شده است، همبستگی مس با عناصر یادشده منطقی است. مس همبستگی بالایی با منگنز داشته و با سایر عناصر کانسارساز همبستگی نشان نمی‌دهد. اندیس‌های معدنی سیدوارک، آب کمرک، سولابست و زرده معدن در محدوده آنومالی‌های شماره 1 و 2 قرار دارند. بر اساس نتایج حاصل از کنترل سر زمینی آنومالی‌های شماره 3، 4 و 5 اندیس مناسبی شناسایی نشد و محدوده‌های مذکور فاقد ارزش اقتصادی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها