حذف برخی یون ها از فاضلاب با استفاده از جاذب های آلی و معدنی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به خشکسالی‌های اخیر و استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی در استان کرمان، اصلاح کیفیت آب اهمیت ویژه‌ای دارد. از این رو، تحقیق حاضر با هدف بررسی حذف یون‌های کلسیم، منیزیم، کلر و بی‌کربنات از فاضلاب با استفاده از پوست پسته و خاک‌اره به‌عنوان جاذب‌های آلی و بنتونیت و زئولیت به‌عنوان جاذب‌های معدنی انجام شد. در این راستا، از پنج تیمار شامل فیلتر شنی (شاهد)، فیلتر مخلوط شن و پوست پسته، فیلتر مخلوط شن و خاک اره، فیلتر مخلوط شن و بنتونیت و فیلتر مخلوط شن و زئولیت استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشترین جذب کلسیم (2/27 درصد) و کلر (35/12 درصد) توسط زئولیت صورت گرفت که به جذب آنیونی ارتباط داده شد. همچنین، بیشترین جذب منیزیم (43/7 درصد) توسط پوست پسته مشاهده شد که علت آن به بار منفی سطوح سلولزی این جاذب در نتیجه فرورفتن در آب نسبت داده شد. بیشترین جذب بی‌کربنات (74/28 درصد) از فاضلاب توسط بنتونیت حاصل شد که به دو سازوکار جذب و رسوب ارتباط داده شد. به‌طور کلی، از میان تیمارهای آلی، پوست پسته و از بین تیمارهای معدنی، زئولیت به‌عنوان بهترین تیمارها در جذب عناصر از فاضلاب شناخته شدند. افزون بر این، مقایسه نتایج نشان داد که جاذب‌های معدنی نسبت به جاذب‌های آلی، کارآیی مطلوب‌تری در جذب عناصر کلسیم، منیزیم، کلر و بی‌کربنات دارند.

کلیدواژه‌ها