بررسی توزیع ژئوشیمیایی طلا در رسوبات آبراهه‌ای ورقه 1:100000 اهر با استفاده از روش BLEG

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

منطقه مورد مطالعه درشمال باختری ایران در محدوده ورقه زمین‌شناسی 1:100000 اهر واقع است. واحدهای آتشفشانی ائوسن بخش وسیعی از منطقه را می‌پوشانند و توده‌های گرانیتی- گرانودیوریتی و گرانیت قلیایی اولیگوسن در آنها نفوذ کرده و دگرسانی‌های گرمابی و کانه‌زایی مس- طلا در آنها ایجاد شده است. با توجه به حساسیت بسیار بالای روش BLEG (ppb 1/0) برای طلا و امکان ردیابی سریع این عنصر در رسوبات آبراهه‌ای، این روش برای مطالعه توزیع ژئوشیمیایی طلا و زون‌های بی‌هنجار آن در ورقه اهر انتخاب شد. تعداد 422 نمونه از رسوبات آبراهه‌ای برداشت و مقدار طلای آنها به روش Fire assay تجزیه شیمیایی شد. پس از پردازش داده‌ها، 5 زون بی‌هنجاری طلا در نیمه شمالی و بخش مرکزی محدوده و گوشه جنوب‌شرقی ورقه اهر شناسایی شدند. مطالعات صحرایی نشان می‌دهد که این بی‌هنجاری‌ها در ارتباط با توده‌های نفوذی گرانیت قلیایی و گرانیت اولیگوسن و زون‌های دگرسان حاصل از سیال‌های گرمابی مربوطه هستند.

کلیدواژه‌ها