شناسایی نواحی پتانسیل دار مس در منطقه پاریز با استفاده از مطالعات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

منطقه پاریز در بخش جنوب‌غربی استان کرمان و بر روی کمربند آتشفشانی- پلوتونیک ارومیه- دختر و کمربند مس‌زایی ایران قرار دارد. هدف از این مطالعه، شناسایی مناطق دارای پتانسیل بالای مس در منطقه پاریز با استفاده از مطالعات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای است. داده‌های ژئوشیمیایی استفاده‌ شده، 392 نمونه ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای است که توسط روش ICP-MES و برای 15 عنصر تجزیه شده‌اند. پس از اعمال پیش‌پردازش‌های ضروری شامل جایگزینی داده‌های سنسورد، جدایش جوامع سنگی و حذف مولفه همزاد (سن‌ژنتیک)، تصحیح مقادیر خارج از ردیف و بهنجارسازی، پردازش‌های آماری چند متغیره بر روی داده‌ها انجام شد. با توجه به ماهیت ‌برداری داده‌های رسوبات آبراهه‌ای، به منظور رسم نقشه‌های ژئوشیمیایی از روش تخمین شبکه‌ای استفاده شد. برای ارزیابی نتایج، از محل رخدادهای مس در منطقه استفاده شد. با توجه به نسبت "درصد همپوشانی با رخدادهای مس به درصد مساحت ناحیه مطلوب"، می‌توان گفت که نقشه شاخص غنی‏شدگی عملکرد بهتری در شناسایی مناطق هدف داشته است.

کلیدواژه‌ها