کاربرد روش‌های طبقه‌بندی بر اساس نظریه بیزین در پتانسیل‌یابی طلا به کمک داده‌های زمین‌شیمیایی در کانسار طلای اپی‌ترمال ساری‌گونای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کانسار طلای اپی‌ترمال ساری‌گونای در استان کردستان، یکی از مهم‌ترین کانسارهای کشف‌شده طلای ایران در رده جهانی به‌شمار می‌رود. این کانسار از نوع کانسارهای طلای اپی‌ترمال سولفیداسیون پایین است. در این مقاله با استفاده از داده‌های زمین‌شیمیایی محیط خاکی و به کمک چهار روش طبقه‌بندی بیز، -k نزدیک‌ترین همسایگی، پنچره پارزن و بیزی ساده که همگی بر اساس تئوری بیزین بنا نهاده شده‌اند، موقعیت کانی‌زایی طلا در این کانسار مدل‌سازی شده است. پارامتر شاخص تولید برای سلول‌های به ابعاد 25×25 متر در سطح زمین تعریف شده است. 65 درصد داده‌ها، به‌عنوان داده‌های آموزشی و 35 درصد باقیمانده به‌عنوان داده‌های آزمایشی به کار رفته‌اند. نتایج نشان داده است که روش بیزی با درستی 6/72 درصد و پنجره پارزن با درستی 4/70 درصد عملکرد بهتری نسبت به دو روش دیگر دارند. همچنین این دو روش، شکل و وسعت نواحی امید‌بخش کانی‌زایی را بهتر از دو روش دیگر مدل‌سازی کرده است. در این مدل‌ها مناطقی نیز برای حفاری تکمیلی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها