مدل‌سازی تاریخچه تدفین، بلوغ گرمایی، مواد آلی و توان هیدروکربنی سنگ‌های منشأ احتمالی در میدان نفتی پارسی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه ویژگی‌های زمین‌شیمی آلی سازندهای کژدمی، گورپی و پابده که به‌عنوان سنگ‌های منشأ احتمالی در میدان نفتی پارسی به‌شمار می‌روند، توسط پیرولیز راک-اوال و نیز مدل‌سازی تاریخچه تدفین ارزیابی شد. بر اساس مقادیر TOC و S2، توان هیدروکربنی سازند کژدمی، گورپی و پابده به‌ترتیب خیلی خوب، فقیر، و خوب تا خیلی خوب پیشنهاد شده است. کروژن سازندهای کژدمی، گورپی، و پابده به‌ترتیب از نوع III، II/III و II است که به‌ترتیب از گیاهان خشکی، حدواسط و دریایی مشتق شده‌اند، بنابراین به‌ترتیب توانایی زایش گاز، نفت/گاز، و نفت را دارند. بر اساس مقادیر Tmax سازندهای گورپی و پابده در مراحل ابتدایی بلوغ گرمایی قرار دارند، اما سازند کژدمی در اوج زایش هیدروکربن قرار گرفته است. مدل‌سازی تاریخچه تدفین نشان‌دهنده آن است که سازندهای کژدمی، گورپی و پابده وارد مرحله زایش هیدروکربن شده‌اند.

کلیدواژه‌ها