استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب زیرزمینی دشت زیرراه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چیرگی اقلیم‌‌‌های خشک و نیمه‌خشک در پهنه وسیعی از کشور و افزایش تقاضا برای آب در کاربری‌‌‌های گوناگون ایجاب می‌‌‌کند که وضعیت این منابع جهت تأمین آب، مورد مطالعه قرار گیرد. از فناوری سامانه اطلاعات جغرافیایی در زمینه‌‌‌های گوناگون از جمله پهنه‌‌‌بندی کیفی آب زیرزمینی استفاده می‌‌‌شود. دشت زیرراه در شمال شرق شهرستان دشتستان در استان بوشهر قرار دارد. به منظور بررسی هیدروژئوشیمی آب‌‌‌های زیرزمینی در این دشت، از اطلاعات 19 نمونه آب زیرزمینی استفاده شده است. براساس نقشه‌‌‌ها و نمودارهای به دست‌ آمده، شمال و مرکز دشت دارای کیفیت غیر قابل قبول برای مصرف شرب، و سایر چاه‌‌‌های موجود دارای کیفیت موقتاً قابل شرب هستند. از لحاظ کشاورزی بیشتر نمونه‌‌‌های آب زیرزمینی براساس ‌رده‌بندی ویلکاکس در رده C4S4 قرار گرفته‌‌‌اند، همچنین آب زیرزمینی حوالی روستاهای سیاه منصور، سرقنات، نظرآقا و تل‌‌‌سرکوه سبب تخریب ساختار فیزیکی خاک می‌‌‌شود. کیفیت این منابع آب از نظر مصرف صنعت، پوسته‌‌‌گذار هستند.

کلیدواژه‌ها