اکتشاف ژئوشیمیایی رسوب آبراهه ای و لیتوژئوشیمیایی در منطقه خونیک، (شمال شرق قاین)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

منطقه خونیک در شمال‌شرق قاین در استان خراسان جنوبی قرار دارد. واحدهای سنگی این محدوده شامل آندزیت، تراکی‌آندزیت، آندزیت بازالت، آگلومرا و توف است. سنگ‌های آتشفشانی این منطقه مربوط به فعالیت آتشفشانی ائوسن هستند. دگرسانی‌های سرسیتی، آرژیلی، کلریتی، کربناتی و سیلیسی در محدوده، به خصوص در امتداد گسل‌ها دیده می‌شوند. کانی‌سازی مس اغلب به صورت مالاکیت و آزوریت، در واحدهای آندزیتی تشکیل شده است. به منظور اکتشاف مقدماتی مس در منطقه، از اکتشاف ژئوشیمیایی رسوب آبراهه‌ای استفاده شده است. بدین منظور تعداد 42 نمونه رسوب آبراهه‌ای و برای بررسی وجود بی‌هنجاری نیز، 11 نمونه سنگی برداشت شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه شیمیایی نمونه‌ها برای 6 عنصر Au, Ag, As, Cu, Pb, Zn، وجود بی‌هنجاری عنصر مس در محدوده مورد مطالعه را نشان داد. بیشترین همبستگی بین عناصر Cu و Pb, Zn دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها