ارزیابی ژئوشیمیایی سازند کژدمی در چاه بینک-4 با استفاده از روش پیرولیز راک- اول

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه استفاده از دستگاه پیرولیز راک- اول Eval pyrolysis) Rock-) و نتایج حاصل از آن در تعیین و تفسیر ویژگی‌های واحدهای حوضه‌های رسوبی متداول است. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه توان هیدروکربن‌زایی سازندکژدمی با استفاده از روش تجزیه راک- اول در چاه بینک- 4 در ناحیه فروافتادگی دزفول است. بدین منظور، بررسی ژئوشیمیایی سازند کژدمی به عنوان سنگ منشأ احتمالی با مطالعه 5 نمونه از مغزه‌های به‌دست آمده در ناحیه مورد مطالعه انجام شد. بررسی تغییرات پارامتر S1+S2 و TOC نشان می‌دهد که سازند کژدمی در چاه بینک- 4 به عنوان سنگ منشأ توان تولید هیدروکربن‌زایی خوبی دارد. براساس نمودار HI در برابر Tmax محتوای کروژن این سازند عمدتاً از نوع II و محیط رسوب‌گذاری دریایی است. هم‌چنین با بررسی Tmaxمشخص شد که این سازند به پختگی کافی برای تولید هیدروکربن نرسیده، نابالغ است و وارد پنجره نفت‌زایی نشده است.

کلیدواژه‌ها