بررسی هیدروژئوشیمی آب رودخانه های حوضه آبریز رودخانه شور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از مهم‌ترین منابع آبی جوامع انسانی، رودخانه‌ها هستند. وجود رودخانه‌های متعدد، پرآب، طویل و عاری از آلودگی، عامل مهم و اساسی در شکوفایی، رشد و توسعه همه جانبه جوامع بوده است. حوضه آبریز رود شور در شمال استان خوزستان و در جنوب‌غرب ایران قرار گرفته است. رودخـانه شور دارای شاخه‌هـای متعددی است و سرشاخه‌های اولیه آن از کوه‌های زنگلاب و کی‌نو سرچشمه می‌گیرند. در این تحقیق ارزیابی کیفیت شیمیایی آب رودخانه‌های این حوضه از راه نمونه‌برداری از این منابع، در دو فصل تر و خشک و با استفاده از نرم‌افزار AQqa صورت گرفت. نتایج، بیانگر تأثیر مهم محیط زمین‌شناسی بر کیفیت آب‌های سطحی منطقه بوده و حل شدن سنگ‌های گچی و آهکی در مسیر رودخانه‌ها دیده می‌شود. دلیل اصلی نامطلوب بودن آب رودخانه شور لالی نیز وجود سازند گچساران در منطقه است.

کلیدواژه‌ها