بررسی روند تغییرات پارامترهای هیدروشیمیایی آب زیرزمینی دشت گرگان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

دشت گرگان با وسعت 11594 کیلومتر مربع در جنوب ‌شرق دریاچه خزر قرار دارد. در این ناحیه، منبع اصلی مصارف خانگی، صنعتی و کشاورزی آب زیرزمینی است، بنابراین، بررسی تغییرات کیفیت هیدروشیمیایی و تضمین کیفیت آب زیرزمینی از راه محافظت آن در برابر منابع تاثیرگذار بر آن، ضرورت دارد. در این پژوهش، 189 نمونه آب چاه‌های عمیق آبخوان دشت گرگان جمع‌آوری و برای بررسی کیفیت و ارزیابی هیدروشیمیایی کاتیون‌های اصلی ( Ca2+،Mg2+ ، Na+،K+) و آنیون‌های اصلی ( HCO32-، Cl-،SO42- ،CO32-) و پارامتر‌های (pH، رسانایی ‌الکتریکیEC ، و کل مواد جامد حل شده) بررسی شدند. تحلیل مکانی داده‌ها با نرم‌افزار ArcGIS 9.3 انجام شد. همچنین براساس نمودار پایپر، نمونه‌های آب زیرزمینی در گروه‌های  Ca2+ - Mg2+ Cl- - SO42- و Na2+ - Mg2+  -  HCO3-قرار گرفتند. روند تغییرات کیفی در مرکز و شمال‌غرب دشت به سمت افزایش کلرید، سولفات و شوری آب و ناشی از نشت آلودگی‌های شهری و صنعتی و نفوذ آب دریا در این نواحی است. براساس نمودارهای ویلکاکس 43/71 درصد نمونه‌ها در گروهC3–S1  قرار دارند که نشان‌دهنده شوری زیاد و سدیم کم آنهاست. در نتیجه، کیفیت آب برای شرب در محدوده خوب تا قابل قبول قرار دارد و برای کشاورزی نیز مناسب است.

کلیدواژه‌ها