تطابق نفت چشمه‌های نفتی و نفت مخزن آسماری در میدان نفتی مسجد سلیمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین ارتباط ژنتیکی (تطابق) نفت چشمه‌های نفتی با نفت مخزن آسماری در میدان نفتی مسجد سلیمان با استفاده از کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنجی جرمی است. نتایج حاصل از تجزیه کروماتوگرافی گازی بیانگر آن است که کروژن سنگ منشأ احتمالی از نوع II و II/III است و مواد آلی تولید‌کننده هیدروکربن از محیط دریایی همراه با اندکی ورودی از خشکی تولید شده‌اند. نسبت‌های زیست‌نشانگرهای مختلف از برش‌های اشباع، از جمله نمودار تغییرات استران C29/C27 (R) در برابر نسبت Pr/Ph، تغییرات مقادیر استران‌های C27, C28, C29، تغییرات نسبت ترپان‌های سه حلقه‌ای C22/C21 در برابر C24/C23، تغییرات نسبت ترپان‌های سه حلقه‌ای C26/C25 در برابر مقادیر C31R/C30 Hopane، تغییرات نسبت استران Dia/(Dia+Reg) C27 در برابر مقادیر Pr/(Pr+Ph) بیانگر تشکیل نمونه‌های مورد مطالعه از سنگ منشأ شیلی و محیط (کاهیده) احیایی است. تغییرات نسبت C32-hopane 22S/(22S+22R) در برابرC29-Sterane 20S/(20S+20R) و تغییرات نسبت همپارها (ایزومری) 20S/(S+R) در برابر αββ/(αββ+ααα) برای استران C29، تغییرات C29-Sterane (ββ/ββ+αα) در برابرC29 S/(S+R)  و تغییرات C29 S/(S+R) در برابر Ts/(Ts+Tm) نشان می‌دهد که سنگ یا سنگ‌های مولد نفت خام، وارد پنجره نفتی شده‌اند. مقادیر ETR، نسبت استران C28/C29 و شاخص اولینان بیانگر آن است که نمونه‌های مورد مطالعه، سن همسان دارند و به سن کرتاسه پسین هستند. بنابراین، داشتن سنگ منشاء محیط رسوبی، میزان بلوغ و سن همسان، بیانگر تطابق نفت چشمه‌ها با نفت آسماری در میدان نفتی مسجد سلیمان است.

کلیدواژه‌ها