ژئوشیمی و ماگماتیسم سنگ های آذرین کوه آبنیل چشمه گز (شمال غرب کرمان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقصود از انجام این تحقیق، بررسی ژئوشیمی و ماگماتیسم سنگ‌های آذرین منطقه کوه آبنیل در شمال غرب کرمان است. براساس مطالعات میکروسکوپی و نام‌گذاری ژئوشیمیایی، سنگ‌های آذرین منطقه مورد مطالعه، گستره‌ای از سنگ‌های کوارتز مونزونیت، میکروگرانیت پورفیری، بازالت، آندزیت، تراکی آندزیت، ریوداسیت و ریولیت را با سنی منتسب به پرکامبرین پسین شامل می‌شود. بیشترین حجم سنگ‌های منطقه ترکیب اسیدی دارند و براساس مطالعات ژئوشیمیایی، سرشت ماگمایی نیمه‌قلیایی (ساب‌آلکالن) با ماهیت کلسیمی- قلیایی (کالکوآلکالن) نشان می‌دهند. براساس مطالعات انجام‌شده فرایند اصلی در تغییر ترکیب ماگما، پدیده تفریق است. همچنین براساس نمودارهای ژئوشیمیایی، بی‌هنجاری مثبت و منفی عناصر مربوط به سنگ‌های کوه آبنیل، الگوی تقریباً مشابهی را نشان می‌دهند. الگوی ارائه شده به طور کلی دارای شیب منفی با بی‌هنجاری منفی از عناصر  HFSEو بی‌هنجاری مثبت از عناصر LILE و عناصر خاکی کمیاب سبک LREE هستند که این ویژگی ژئوشیمیایی، شاخص کمان‌های ماگمایی است. موقعیت زمین‌ساختی- ماگمایی این مجموعه اسیدی در کمان آتشفشانی مرتبط با حاشیه فعال قاره‌ای است که این ویژگی‌ها با نتایج قبلی که نشانگر محیط کافتش در پرکامبرین است، همخوانی ندارد.

کلیدواژه‌ها