ویژگی‌های ژئوشیمیایی بازالت‌های پیرامون اردبیل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ژئوشیمی سه ناحیه از بازالت‌های اطراف اردبیل، شامل منطقه حیران، رضی و صائین بررسی شده است که دو منطقه اول از نوع زیردریایی با ساختار گدازه‌های بالشی به سن کرتاسه پسین- ترشیری پیشین و نمونه‌های منطقه صائین به سن کواترنری از نوع هوایی با ویژگی پلکانی از نوع تراپ (trapp) هستند. بازالت‌های مناطق حیران و رضی از نوع اولیه و در محدوده گوشته سنگ‌کره‌ای زیر قاره‌ای و منطقه صائین از نوع تحول‌یافته هستند و منشأ عمیق‌تری نسبت به دو نمونه قبلی دارند. نمونه‌ها از نظر نسبت‌های ایزوتوپی  87Sr/86Srدر قلمرو OIB و از نظر نسبت ایزوتوپی Nd-Sr در قلمرو گوشته‌ای قرار دارند و در عین حال آغشتگی شدیدی با مواد پوسته‌ای دارند.

کلیدواژه‌ها