دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1395 
2. بررسی زیست‌محیطی آلودگی فلزات سنگین در منابع آب و خاک محدوده سنگ بست

صفحه 243-252

حبیب الله ترشیزیان؛ مجید اطاری؛ مینا ممدوحی؛ سلیمه اسحاقی ایل بیگی


4. ژئوشیمی و سنگ‌نگاری سیل‌های مافیک در سری ریزو (شمال بافق- ایران مرکزی)

صفحه 261-267

سیده مریم نیک تبار؛ نعمت الله رشید نژاد عمران