دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 261-337 
1. بررسی ویژگی‌های زمین‌ساختی‌- ماگمایی و زمین‌دمافشارسنجی توده‌های منطقه سرچشمه، جنوب‌غرب کرمان

صفحه 261-272

مهدی عبداللهی رئیسی؛ منصور وثوقی عابدینی؛ محمد هاشم امامی؛ سید جمال شیخ ذکریایی


3. انباشت فلز سنگین کروم در گیاهان اطراف شهرک صنعتی تولید چرم تبریز

صفحه 286-295

منظر گل محمدزاده؛ محسن موذن؛ رقیه حاجی بلند؛ نعیمه کاظمیان