دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-100 
2. سنگ‌شناسی و ژئوشیمی سنگ های پرتوزا در بی‌هنجاری شماره 5 کانسار اورانیوم ساغند (ایران مرکزی)

صفحه 104-114

مجتبی شیروانی؛ محمد یزدی؛ ایوب معمار کوچه‌باغ؛ مهرداد بهزادی؛ خالق خشنودی


3. ارزیابی تغییرات ژئوشیمیایی نفت مخزن بنگستان میدان اهواز، جنوب‌غرب ایران

صفحه 115-126

بهمن سلیمانی؛ ابراهیم زکی‌زاده؛ مسعود شایسته


7. ارزیابی ژئوشیمیایی سازند گرو در برش تنگ شنک واقع در جنوب الیگودرز

صفحه 154-165

سارا امیدوارعسکری؛ محمود معماریانی؛ عزت الله کاظم زاده