دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-100 
7. اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک کانی زایی طلای تیپ کوهزایی در منطقه آلوت کردستان

صفحه 80-92

محی‌الدین محمدپور؛ غلامرضا رحیمی‌پور؛ محمود غضنفری