دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1393 
6. کانه‌نگاری و ژئوشیمی نهشته‌های منگنزدار در واحد رادیولاریتی شمال الشتر (شمال لرستان)

صفحه 296-306

داریوش حسن نژاد؛ سید وحید شاهرخی؛ محمد لطفی؛ مسعود کیانی؛ سمیه آذربخت