دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، تیر 1393، صفحه 275-355 
استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب زیرزمینی دشت زیرراه

صفحه 275-288

زینب احمد نژاد؛ نصرالله کلانتری؛ زهرا بوسلیک؛ مرضیه سهرابی زاده


مطالعات زمین‌شیمی سنگ‌های آتشفشانی سهند (شمال غرب ایران)

صفحه 303-309

فرهاد پیرمحمدی علیشاه؛ احمد جهانگیری


ویژگی‌های زمین‌شیمیایی سنگی رخداد معدنی مس جنوب راین (کرمان)

صفحه 320-327

علی دوستی سنجابی؛ مهرداد بهزادی؛ محمد یزدی