کانی‌شناسی و زمین‌شیمی افق هوازده کانسار لاتریت چاه غیب، قادرآباد، زون زاگرس، استان فارس

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کانسار لاتریت نیکل­دار قادرآباد در 180 کیلومتری شمال شرق شیراز و 47 کیلومتری جنوب شرق قادرآباد بین سازندهای داریان و جهرم قرار گرفته است. این کانسار تحت­تأثیر فرایندهای هوازدگی پریدوتیت­های سرپانتینی شده مربوط به مجموعه افیولیتی- رادیولاریتی نیریز تشکیل شده است. شواهد صحرایی نشان می­دهد که زون­های لاتریت از پایین به بالا شامل پریدوتیت هوازده، زون انتقالی، زون لیمونیت، زون هماتیت و زون لاتریت می­باشد. بر اساس بررسی­های پتروگرافی و کانی­شناسی کانی­های اصلی زون­های لاتریتی شامل: هماتیت، گوتیت، مونت­موریونیت و پالیگورسکیت می­باشد. همچنین بافت­های اصلی شامل: بافت مشبک، دندریتی و پیزولیتی می­باشد. بر اساس نتایج آزمایشات ژئوشیمیایی (ICP-MS)، بیشترین مقدار نیکل (ppm) 9488 در زون لاتریت و کمترین مقدار (ppm) 1771 در زون انتقالی می­باشد و همچنین بیشترین مقدار کبالت (ppm) 383 در زون لاتریت و کمترین مقدار آن (ppm) 9/42 مربوط به زون انتقالی می­باشد. بیشترین مقدار آهن (wt%) 47/46 در لاتریت و کمترین مقدار آن (wt%) 45/5 در زون سرپانتینیت می­باشد. مطالعات کانی­شناسی و ژئوشیمی انجام شده نشان­دهنده این است که بخش اکسیدی لاتریت بخش اصلی آن بوده و دارای کانی­های اکسید آهن و نیکل به مقدار فراوانی می­باشد. از این رو می­توان نتیجه گرفت که لاتریت قادرآباد از نوع اکسیدی است و کانی نیکل­دار اصلی آن گوتیت می­باشد. این نوع لاتریت از نوع تیپ پاکت بوده و به صورت برجا تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها