اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک کانی زایی طلای تیپ کوهزایی در منطقه آلوت کردستان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار ژئوشیمی اکتشافی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

محدوده طلادار آلوت در استان کردستان و از نظر ساختاری در زون سنندج- سیرجان واقع شده است و دارای کانسارها و نشانه‌های معدنی مهم طلا در ارتباط با پهنه‌های برشی می‌باشد. در این پژوهش طلای تیپ کوهزایی از لحاظ خصوصیات ژئوشیمیایی به طور سیستماتیک و با استفاده از داده‌های حاصل از برداشت رسوبات آبراهه‌ای و مطالعات لیتوژئوشیمیایی حاصل از برداشت نمونه‌های سطحی، ترانشه و گمانه مورد بررسی قرار گرفت. در هر مرحله از مطالعات، زون‌های مستعد کانه‌زایی و خصوصیات ژئوشیمیایی مرتبط با کانه‌زایی طلای تیپ کوهزایی تعیین گردید و نتایج حاصل از هر مرحله از اکتشافات با نتایج عملیات تفصیلی‌تر اعتبارسنجی شد. با توجه به بررسی‌های انجام شده، سنگ میزبان کانی‌سازی را سنگهای شیستی ضخیم تا متوسط لایه سبز تا خاکستری رنگ و اسلیت‌های نازک لایه خاکستری تیره، تشکیل می‌دهد که کانی‌سازی طلا بیشتر در همبری این دو واحد رخ داده است. بررسیهای انجام شده همراهی عناصر آرسنیک و نقره با طلا و حاشیه‌ای بودن عناصر آنتیموان، روی و کادمیم را در این تیپ از کانی‌زایی طلا، در مقیاسهای مختلف تایید کرد.

کلیدواژه‌ها