شیمی کلینوپیروکسن های موجود در ورلیت و کلینوپیروکسنیت های افیولیت نائین (استان اصفهان) و مقایسه ترکیب آن ها با کلینوپیروکسن های گابرو و پریدوتیت های گوشته

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پترولوژی، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد پترولوژی، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در اثر نفوذ توده های گابرویی روشن رنگ به درون پریدوتیت های گوشته افیولیت نائین، یک گرادیان پتانسیل شیمیایی ایجاد گردیده که باعث تشکیل سنگ های جدیدی در منطقه مرزی این دو واحد سنگی شده است. این سنگ ها که از سمت پریدوتیت گوشته به سمت گابرو شامل ورلیت، الیوین کلینوپیروکسنیت و کلینو پیروکسنیت هستند در اثر نوع خاصی از دگرگونی مجاورتی به خرج بخش پریدوتیتی بوجود آمده اند. ترکیب شیمیایی کلینوپیروکسن های موجود در ورلیت ها و کلینوپیروکسنیت ها از نظر عناصر اصلی و عناصر کمیاب کاملا متفاوت با کلینوپیروکسن های موجود در پریدوتیت ها و گابرو بوده و بیانگر تشکیل آن ها با مشارکت پریدوتیت میزبان و مذاب گابرویی است.  

کلیدواژه‌ها