توزیع فلزات سنگین در خاک‌های کشاورزی اطراف کارخانه سیمان کارون، جنوب شرق مسجد ‌سلیمان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه، 1 نمونه سنگ آهک، 1 نمونه گرد و غبار و 17 نمونه خاک سطحی از اطراف کارخانه سیمان کارون انتخاب و توسط دستگاه ICP-OES، غلظت فلزات سنگین از قبیل کادمیم، سرب، مس، روی، نیکل، کروم و کبالت در آنها تعیین شد. روند تجمع فلزات سنگین در خاک‌های سطحی منطقه به صورت  Cr>Zn>Ni>Pb>Cu>Co>Cd است. براساس نتایج به‌دست آمده، منشا فلزات سنگین در خاک‌ها به گرد و غبار غنی از فلزات سنگین حاصل از تولید سیمان وابسته است. مقایسه نتایج به‌دست آمده با استانداردهای موجود و نیز با استفاده از معیارهایی مانند ضریب غنی‌شدگی، شاخص آلودگی و شاخص زمین‌انباشتگی، مشخص کرد که کارخانه سیمان کارون تاکنون از نظر داشتن این فلزات، آلودگی خاصی را بر روی خاک سطحی مناطق اطراف خود ایجاد نکرده است.

کلیدواژه‌ها