نویسنده = حقیقی، رعنا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ژئوشیمیایی و پتانسیل هیدورکربن زایی بعضی از افقهای شیلی ژوراسیک در مناطق مختلف ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 57-68

رعنا حقیقی؛ محمود معماریانی؛ علی امیری