نویسنده = نژاد حداد، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. زایش کانسار Pb-Ba-Ag راونج، دلیجان، استان مرکزی با استفاده از مطالعات کانی شناسی و زمین شیمیایی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 133-141

مصطفی نژاد حداد؛ بتول تقی پور؛ علیرضا زراسوندی؛ علیرضا کریمزاده سومرین