نویسنده = مباشری، محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سنگ‌زایی، کانی شیمی و شرایط دما و فشار تبلور توده گرانیتوییدی کوه میش جنوب ششتمد، استان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 111-121

مجتبی رستمی؛ سید احمد مظاهری؛ محسن مباشری؛ شهروز بابازاده؛ محمد شورگشتی