نویسنده = انصاری، عبدالحمید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پترولوژی باتولیت گرانیتوییدی چهارگنبد جنوب غرب کرمان

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 7-21

عبدالحمید انصاری؛ سید جمال شیخ ذکریایی؛ سارا درگاهی؛ محسن آروین