نویسنده = پورنیا، محسن
تعداد مقالات: 1
1. توزیع فلزات سنگین در خاک‌های کشاورزی اطراف کارخانه سیمان کارون، جنوب شرق مسجد ‌سلیمان

دوره 1، شماره 3، بهار 1392، صفحه 226-215

میرحسن موسوی؛ محسن پورنیا؛ فاطمه امیری