نویسنده = حسینی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. اکتشاف ژئوشیمیایی رسوب آبراهه ای و لیتوژئوشیمیایی در منطقه خونیک، (شمال شرق قاین)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 135-149

حسین فتاحی؛ ایرج رسا؛ محمد یزدی؛ مسعود حسینی