نویسنده = محمد یزدی
تعداد مقالات: 3
1. سنگ‌شناسی و ژئوشیمی سنگ های پرتوزا در بی‌هنجاری شماره 5 کانسار اورانیوم ساغند (ایران مرکزی)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 104-114

مجتبی شیروانی؛ محمد یزدی؛ ایوب معمار کوچه‌باغ؛ مهرداد بهزادی؛ خالق خشنودی


2. ویژگی‌های زمین‌شیمیایی سنگی رخداد معدنی مس جنوب راین (کرمان)

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 320-327

علی دوستی سنجابی؛ مهرداد بهزادی؛ محمد یزدی


3. اکتشاف ژئوشیمیایی رسوب آبراهه ای و لیتوژئوشیمیایی در منطقه خونیک، (شمال شرق قاین)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 135-149

حسین فتاحی؛ ایرج رسا؛ محمد یزدی؛ مسعود حسینی